Omlöp vid Nedhammaren, Harg


Upplandsstiftelsen har beviljats LOVA-bidrag för att anlägga ett omlöp så att fiska kan passera ett gammalt dämme i Hargsån.

Hargsån har varit stängd för fiskvandring sedan 1600-talet. Ån är ett av länets stora kustmynnande vattendrag. Det vandringshinder som idag helt utestänger fisk från havet att vandra upp i ån ska byggas förbi. Idag kommer fisken endast 1 km upp innan ett dämme stoppar vidare vandring. Havsöringen, som redan idag leker, om än en mycket liten population, i direkt anslutning till dämmet, kommer att kunna leka och växa upp på betydligt större och mer kvalitativa områden än idag. Abborre och gädda som vandrar upp i vattendraget kommer att kunna leka i Löhammarsjön vilket innebär att drygt 50 ha med lek- och uppväxtområden tillgängliggörs. Fisk som kommer att produceras i området kommer att vara ett viktigt tillskott till det angränsande kustekosystemet, där bland annat tillgången på rovfisk kan minska effekterna av övergödning. 

Projektperiod
2014–2018

Finansiering
LOVA samt medfinansiering från Upplandsstiftelsen/WWF

Parter
Upplandsstiftelsen, Hargs bruk, Sportfiskarna

Del av län det berör
Östhammars kommun

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Tomas Loreth Remén

lova.jpg