Restaurering av kustmynnande vattendrag och återskapande av våtmarker

Olsbacken_vandringshinder_20140218.jpg
Foto: Johan Persson

Sammanfattning
Projektets övergripande syfte är att främja rekryteringen av rovfisk. Detta kommer i stora drag göras genom restaurering av våtmarker samt åtgärda vandringshinder i kustmynnande bäckar.

Längs Uppsala läns kust har samtliga vattendrag inventerats och åtgärdsbehov beskrivits. Det är få vatten som kan anses opåverkade och i de flesta fall har stor påverkan kunnat konstateras. Detta gäller främst sjösänkningar, vandringshinder, rätning, rensning av vattendrag och utdikade våtmarker. 

Kustmynnande vattendrag kan jämföras med mangroveträsk eller korallrev. De har en enorm förmåga att förse omgivande kustområden med fisk som rekryterats från vattendragen.  Starka rovfiskbestånd har  visat sig ha en nyckelroll i ekosystemens funktion och ”resilience”. Där stabila bestånd av rovfiskar som abborre och gädda finns ter sig ekosystemet friskt, även om näringsbelastningen kan vara hög. Störda system som helt domineras av spigg karaktäriseras däremot av täta mattor av trådalger, typiska övergödningssymptom, som förstärks av en näringsväv i obalans. 

Projektägare är Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Projektperiod
2014–2018

Finansiering
HaV, Länsstyrelsen Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Upplandsstiftelsen, Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund

Parter
Länsstyrelserna i Uppsala och Gävleborgs län, Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund, Upplandsstiftelsen, Gävle kommun, Hudiksvalls kommun och Nordanstigs kommun.

Del av län det berör
Östhammars kommun, Tierps kommun

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Johan Persson


hav_logo.png    


LansttyrelsenUppsala.jpg     logoGavleborg.jpg


   sportfiskarna.jpg