Gölarna

IMG_0624.jpg
Omlöpet för fisk vid Gölarna

Våtmarken Gölarna, som ligger på den västra delen av Hållnäshalvön, är kraftigt dikad och på grund av detta har den fram till nyligen till stora delar varit igenvuxen av sly, tät vass och efter kanterna al, björk och gran. Området är endast under kortare perioder av högvatten översvämmat men som namnet antyder var det förr en liten sjö. 

Projektet syftar till att återskapa en högre vattennivå i våtmarken för att förhindra att den växer igen samtidigt som förutsättningarna för de organismer som lever i och kring vatten gynnas. Utloppet i diket från Gölarna lades igen under hösten 2019 och fiskväg, så kallat omlöp, byggdes. Nu är det möjligt för fisk och bottenfauna att passera förbi och nå det återskapade våtmarksområdet uppströms.

 

Genom att träd och sly huggits bort finns nu en öppen vattenyta. Förutom att åtgärderna kommer att gynna kustfisk (gädda, abborre och mört) som kommer kunna leka och deras yngel växa till sig innan de simmar ut i havet som ett viktigt tillskott till kustfiskbestånden kommer de även att gynna fågellivet.

Projektperiod:

2018-2021

Finansiering:

LONA samt Upplandsstiftelsen och Tierps kommun

Parter:

Upplandsstiftelsen, markägare samt Tierps kommun

Del av län det berör:

Tierp

Kontakt:

Tomas Loreth Remén

Läs mer..

 LONA_logo.JPG