Pågående arbete

Landskapsprojekt Länna - Pågående arbete - ctl00_cph1_mainimg
Gamla lindar återhamlas vid Lydingesjön. Foto: Pär Eriksson.

Föryngring av lövträd på granplanterad åkermark
Upplandstiftelsen har undersökt föryngringen av lövträd på granplanterad åkermark i Länna-trakten. Undersökningen omfattar nio bestånd och visar att föryngringen av lövträd är god, trots att träden är helt självföryngrade. Hela 41% av lövträden är så kallade "ädla" lövträd som lind, ek och ask. Åkrarna planterades av skogsbolaget Holmen för drygt 50 år sen. – Här finns chansen att på några ställen göra något annat än att plantera en ny generation gran, menar Pär Eriksson ekolog på Upplandsstifteslen som initierat studien. Skogsbolaget Holmen har gjort många fina insatser på senare år för att rädda gamla ekar som finns på bolagets marker i Länna-trakten.  Det skulle ha stor biologisk värde och betydelse för hela landskapsbilden i området om man även kunde sörja för lite nyproduktion av lövskog, menar Pär Eriksson.

Lövträdsinventering på granåkrar i Länna-trakten, Uppsala län år 2014

Länna eklandskap 
Under hösten 2016 togs en plan fram för att frihugga 70 gamla lövträd, främst ek i Länna-Almunge-trakten. Arbetet är ett led i ett långsiktigt projekt, Länna eklandskap, med syfte att bevara de gamla kulturlandskap som kännetecknar landskapet här, med sina många herrgårdar och småbrutna terräng och 1000-tals gamla lövträd. Arbetet utförs i samverkan med Holmens skog (som äger mark här) samt Länsstyrelsen som ekonomiskt stödjer projektet med pengar från Åtgärdsprogram för värdefulla träd.

Naturreservatet Tjäderleksmossen

För att rädda de sista resterna av ett naturskogslandskap har ett naturreservat som kallas Tjäderleksmossen bildats norr om Almunge tätort. Gammal naturskog har blivit kvar här tack vare den blockiga och oländiga terrängen. Här finns också en skog- och myrmosaik samt en mindre osänkt sjö, Skärsjön, där en koja finns man kan sova (läs mer här). Upplandsstiftelsen initierade arbetet med reservatet och förhandlade även med flera markägare, på uppdrag av Länsstyrelsen. År 2008 fattade Länsstyrelsen slutligen beslut om bildande av naturreservat omfattande 410, 7 hektar varav 403,5 skogsmark. Upplandsstiftelsen har på senare tid även lagt fram ett förslag på utvidgning av reservatet samt föreslagit naturanpassningar i skogsbruket på angränsande markägare (Holmens skog).