Restaurering via Landsbygdsprogrammet

Tedaron_skordare_13_MA.jpg
I Tedaröns naturreservat utanför Enköping har vi med hjälp av inventeringsstöd restaurerat ca 20 ha igenväxande betesmark och återinfört bete med nötdjur. Foto: Martin Amcoff

Sammanfattning
Vi arbetar hela tiden med att bevara och öka naturvärdet i våra egna och arrenderade områden. Genom att söka medel från Landsbygdsprogrammet möjliggör vi insatser som öppnar upp igenväxande betesmarker och våtmarker, ökar biologisk mångfald och ökar områdenas kulturhistoriska- och rekreationsvärde.  Varje projekt kräver medfinansiering, vilket sker från olika parter som WWF, Fortum, och HaV. Vi arbetar med denna typ av projekt i hela länet, men en betydande del av dessa berör kustkommunerna. 

 

Pågående projekt
Sedan det nya landsbygdsprogrammet öppnades upp under våren 2015 har vi lämnat in flera ansökningar. Här är de projekt som pågår just nu:

  • Södra Spökbacken - stängsling och information (2019-2021)
  • Träsket, Östra Tvärnö - investeringsstöd våtmark (2018-2021)
  • Östra Tvärnö, Östhammar - femårigt restaureringsstöd betesmark (2016–2020
  • Asplund, Östhammar - femårigt restaureringsstöd betesmark (2016–2020)
  • Kallriga Fiskarfjärden - femårigt restaureringsstöd betesmark (2016-2020)

Vi fortsätter även att samverka med Trafikverket gällande etablering av trägärdesgårdar längs natur- och kulturvägar i länets östra delar.


Projektperiod
Olika för olika delprojekt

Finansiering
Jordbruksverket, EU samt olika parter för olika projekt

Parter
Främst Upplandsstiftelsen men kan omfatta flera i enskilda delprojekt

Del av län det berör
Hela

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Maria Hoflin

 

LansttyrelsenUppsala.jpg


EU-flaggaEuropeiskajordbruksfondenfarg.jpg