Övriga projekt


Mer information:

 • Biologisk mångfald vid Dalälven
  Sammanfattning Redan 2009 inledde Upplandsstiftelsen och Fortum Markets AB ett samarbete för att bevara naturvärden vid nedre Dalälven. Under 2012 fortsatte samarbetet i och med starten av projektet ...
 • Naturskola i Heby
  Sammanfattning Naturskolans ämnesövergripande arbetssätt blir ett komplement till skolans ordinarie verksamhet. Genom att erbjuda för skolan nya pedagogiska metoder och utveckla en didaktik kring lär...
 • Stärka våtmarker och vattendrag
  Projektets syfte är att skapa/återskapa våtmarker till nytta för biologisk mångfald och fiskreproduktion samt minska näringsläckage till Östersjön. Detta görs genom restaurering av flera våtmarker,...
 • Informationscentrum Gräsö
  Syftet med projektet är att skapa en plats där besökare och boende på Gräsö kan stanna till och finna lättillgänglig information om öns natur- och kulturmiljövärden, vad man kan se och uppleva på Gräs...
 • Fiskevårdsplan Uppsala län
  Det finns ett stort behov av en ny fiskevårdsplan för Uppsala län som stöd för åtgärder som gynnar och stärker fiskpopulationerna. Upplandsstiftelsen har därför sökt och blivit beviljad fiskevårdsmede...
 • Naturbete under 20 år
  Under 20 års tid har Världsnaturfonden WWF arbetat med projekten Naturbetesmarker och Naturbeteskött i Sverige, baktikum och Ryssland, vars mål har varit att sprida kunskap om och öka användadet av d...
 • Meatball
  Jordbrukssektorn står för en betydande del av näringsbelastningen till Östersjön. Med hållbara jordbruksmetoder som kräver mindre plöjning och handelsgödsel kan näringsbelastningen till Östersjön mins...
 • Åtgärder i kustbäckar och våtmarker
  Sammanfattning Åtgärder i kustnära vattendrag och våtmarker har visat sig mycket viktiga för att gynna kustfiskbestånden av främst gädda men även abborre. I projektet genomförs biotopvårdsåtgärder...
 • Roslagsfisk
  Sammanfattning Syftet med projektet är att förstärka fiskrekryteringen vid kusten. Genom inventeringar av värdefulla lek- och uppväxtområden för fisk skapar vi underlag för en bra förvaltning av k...
 • Östhammarsfjärden
  Sammanfattning Östhammarsfjärdarna har dålig vattenkvalitet vilket medför att vattnet är kraftigt grumligt. Vattenmyndigheten har pekat ut fjärdarna som mycket angelägna att åtgärda. Vi försöker ...
 • Snowbal
  SNOWBAL "Saving the sea from Nutrient Overload by managing Wetlands/grasslands BALtically" SNOWBAL är ett samarbetsprojekt mellan organisationer i Sverige, Estland och Lettland. Projektpa...
 • Pilotprojekt FiNA, slutfört
  Upplandsstiftelsen fick ett utökat folkhälsouppdrag under perioden 2016–2018. Inom detta uppdrag skulle vi till en början med utveckla några pilotmodeller för regelbunden fysisk aktivitet i natur för ...