LONA


Mer information:

 • Grönstrukturplan Östhammar
  Sammanfattning Grönstrukturplanen för Östhammars kommun ska vara ett planeringsunderlag som visar kommunen avsikter för bevarande och utveckling av kommunens och tätorternas grönområden. Syftet med p...
 • Hitta ut i Älvkarlebys natur
  Sammanfattning Många invånare i Älvkarleby kommun saknar kunskap om traktens stora och unika naturvärden. För inflyttade och besökare saknas den information som behövs för att hitta ut. Därför vill Ä...
 • Vadarbiotoper vid Trunsta träsk
  Sammanfattning Projektet syftar till att öka den biologiska mångfalden och förstärka upplevelsevärdet i den tätortsnära naturen i Gredelby hagar och Trunsta träsk. Syftet ska nås genom att återskapa ...
 • Gredelby och Trunsta för Knivstabor
  Sammanfattning Kommunen har tillsammans med ideella parter och med stöd av Upplandsstiftelsen gjort stora insatser i Gredelby hagar och Trunsta träsk under senare år. Både hagarna och våtmarken har r...
 • Källarberget
  Sammanfattning Källarberget är beläget på den öppna kusten i nordvästra delen av Hållnäshalvön. Från Källarbergets 17 meter höga klipporna får man en storslagen utblick över Lövstabukten och Bottenha...
 • Livet under ytan i Fyrisån
  Sammanfattning Utställningen Uppländsk tidsresa på Biotopia börjar bli sliten efter sju år och 700 000 besökare. Nu vill vi göra något nytt, något roligt, något interaktiv, något som får besökarna at...
 • Ökad tillgänglighet till Vällen
  Sammanfattning Vällenbadet ligger vid sjön Vällen, ett viktigt regionalt och lokalt rekreationsområde med vildmarkskaraktär. Badet är ett välbesökt kommunalt friluftsbad, med ytor både för bad, lek o...
 • Björns skärgård
  Sammanfattning Björns skärgård är beläget i nordöstra delen av Hållnäs och består av sex större öar och en mängd småskär, klippryggar, moränryggar och stenar. Skärgården, med sina grunda bottnar är e...
 • Boglösa bronsålderslandskap
  Sammanfattning Syftet med projektet är att lyfta fram stora natur- och kulturvärden i ett av landets rikaste hällristningsområden från bronsåldern. Syftet ska nås genom anläggning av en stigslinga ti...
 • Kanotled Tämnarån
  Sammanfattning Tämnarån har tidigare, under mitten av 80-talet, utgjort en attraktiv kanotled med möjlighet för lokalboende och besökare att tillgodogöra sig natur och djurliv. Rast- och övernattning...
 • Restaurering av Dalbyviken
  Sammanfattning Syftet med projektet är att skapa mer attraktiva miljöer för våtmarksfåglar så att fler fåglar rastar och häckar i viken samt att öka upplevelsevärdet för besökare i området. Syftet sk...
 • Risänge hage
  Syftet med projektet är att återskapa en hävdad betesmark med ett fältskikt med hävdgynnade arter som finnögontröst, fältgentiana, kattfot och ängsskallra. Syftet ska nås genom att inventera området m...
 • Ingvars gåvoskog
  Syftet med projektet är att långsiktigt skydda en gammal tallskog och samtidigt göra området till ett känt besökmål. Syftet ska nås genom att inventera området, ta fram en skötselplan för ett blivande...
 • Sjömilen
  Projektet syftar till att ytterligare öka tillgängligheten och nyttjandet av området kring Yttre Hummelfjärden. Detta ska göras genom att förbättra stigkvaliteten runt hela Yttre Hummelfjärden, binda ...
 • Yttre Hummelfjärd
  Yttre Hummelfjärd - utveckling av tätortsnära smultronställe för friluftsliv och fiskrekrytering syftar till att öka tillgängligheten kring Hummelfjärdarna samt underlätta för fisk att vandra till och...
 • Handikappanpassad slinga vid Kvarnkojan
  Projektet syftar till att göra området kring Kvarnkojan i Granåsens naturreservat tillgängligt och attraktivt för alla. Detta ska göras genom att funktionsanpassa en stigslinga och väg samt förbättra ...
 • Utveckla Gräsön
  Projektet syftar till att tillsammans med lokala aktörer och föreningar skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av friluftsliv och naturturism samt att allmänhetens möjlighet till natur-, kult...
 • Gammelhus och Krutudden
  Sammanfattning Projektet syftar till att ta fram underlag för hur det tätortsnära Gammelhusområdet inklusive Krutudden bör skötas för att bevara/förstärka naturvärden och gynna friluftslivet. Proj...
 • Naturskola Tierp
  Sammanfattning Syftet med projektet är att starta och driva naturskola i Tierps kommun med bas i Hållnäs skola. Detta görs genom anställning av naturskolepedagog, införskaffande av basutrustning o...
 • Naturskola Eda
  Sammanfattning Syftet med projektet är att starta och börja driva naturskola vid Eda lägergård. Detta görs genom anställning av naturskolepedagog, införskaffande av basutrustning och pedagogiskt ...
 • Skötselplan Fjällnora
  Sammanfattning Projektet syftar till att ta fram en skötselplan för Uppsala kommuns markinnehav i Fjällnora (194 ha) samt göra vissa restaureringsinsatser i utpekade bryn- och hagmarksområden. Skö...
 • Uteklassrum Brännskogen
  Sammanfattning Projektet ska öka tillgängligheten till Storskogen och Brännskogen i Enköping. Detta görs genom att ny vägvisning sätts upp, parkeringsplatser görs i ordning och att ett uteklassru...
 • Natur för alla i Håbo
  Sammanfattning Projektet syftar dels till att långsiktigt integrera tillgänglighetsaspekterna i kommunens naturvårdsarbete, dels att undersöka behov och önskningar från HSO:s medlemmar vad gäller ...
 • Förstudie Upplandsleden
  Sammanfattning Syftet med projektet är att utreda möjligheten att koppla ihop Ljusbäcksleden, Kyrkstigen och stigarna i Färnebofjärdens nationalpark till en sträcka på Upplandsleden. I projektet i...
 • Smultronställe Tegelsmorasjön
  Sammanfattning Projektet syftar till att ytterligare öppna upp Tegelsmorasjön och därmed skapa gynnsammare förutsättningar för fågellivet, samt göra området kring fågeltornet mer tillgängligt och...
 • Filmspången
  Sammanfattning Projektet syftar till att återskapa en del av Filmspången samt uppbyggnad av ett nytt fågeltorn för ökad attraktionskraft på Upplandsleden
 • Upptäck Gräsön
  Sammanfattning Gräsö är en ö som har ett unikt natur- och kulturlandskap med många fina besöksmål i form av stigar, utsiktspunkter, badplatser, naturreservat, hamnar mm. Det är också därför som många...
 • Inventering kommunägd skog
  Sammanfattning Genom projektet ska en inventering av den kommunägda skogen genomföras, omfattande ca 800 ha, varav merparten är tätortsnära. Inventeringen ska resultera i en skötselplan som beskriver...
 • Time Out
  Vi arbetade med naturen som mötesplats för nyanlända och etablerade svenskar. I samarbete med Biotopia genomförde vi friluftsdagar för deltagare i ”Vänfamiljsprojektet” (Uppsala kommun, Svenska kyrkan...
 • Tillgänglig information om naturen
  Sammanfattning Upplandsstiftelsen och uppsala kommun vill tillsammans med Biotopia utveckla och producera information om tillgänglighet och praktiska förutsättningar i utvalda naturområden. Målgru...
 • Upplandsleden Knyt ihop säcken i Heby kommun
  Sammanfattning Projektet syftar till att knyta ihop Upplandsleden i Heby kommun genom att anlägga två nya etapper mellan Siggefora i söder och Tärnsjö i norr. Projektet utgör en del av en långsiktig ...
 • Björns skärgård 2018 2020
  Sammanfattning Genom projektet vill vi restaurera utvalda delar av skärgårdens naturmiljöer samt tillgängliggöra området för allmänheten genom etablering av uppmärkta stigar, rastplatser och infor...