Sweden  English 
2018-09-20

Satsning på tillgänglighet och båtturism längs kustenRegion Uppsala avsätter tre miljoner kronor för att utveckla Ängskärs djuphamn och Äspskär. Syftet är att binda ihop Uppsala läns skärgård med både Gävleborgs och Stockholms skärgård och öka tillgängligheten för båtturismen.

Hela kuststräckan har stor potential att utvecklas som besöksmål men för att skapa tillväxt och attraktionskraft krävs att ett antal svagheter åtgärdas. Som läget är i dag så saknas angöringshamnar för båtar längs med den delen av kusten.

­–Den här satsningen är välbehövlig och viktig, genom förbättrade förutsättningar att ta sig upp mot Gävle och vidare norrut gynnar det även oss i norra delen av Upplandskusten, säger Petra Kessler, näringslivsutvecklare på Tierps kommun. En fungerande infrastruktur skapar förutsättningar för näringslivet att utveckla verksamheter, både från sjösidan och från landsidan, fortsätter hon.

Undersökningar visar att svenska fritidsbåtfolket ofta beskriver sträckan Öregrund-Höga kusten i allmänhet som grund, öde, ogästvänlig och navigatoriskt krävande, då man till största del förflyttar sig långt ute till havs.

De tre miljoner kronor som Region Uppsala satsar i projektet kommer att tas från de pengar som finns avsatta i länsplanen för utveckling av den regionala transportinfrastrukturen.

Pengarna fördelas med 2,5 miljoner kronor till Ängskärs djuphamn, beläget i Tierps kommun och 500 000 kronor till Äspskär, i Östhammars kommun. Ängskärs pir är i dåligt skick och behöver bytas ut och förhoppningsvis kommer den förlängas för att öka båtkapaciteten. I Äspskär finns ett behov att utveckla infrastrukturen och hamnkapaciteten.

Upplandsstiftelsen är markägare vid både Äspskär och Ängskär och arbetar på olika sätt tillsammans med olika parter för att förbättra båda hamnlägena. 

Upplandstiftelsen och Tierps kommun är båda med och medfinansierar satsningen. Upplandsstiftelsen har tillsammans med Östhammars kommun och Gräsö Södra Intresseförening tidigare via ett Leader-projekt kartlagt flera behov som kan förbättra infrastrukturen vid Äspskär. Ett Landsbygdutvecklingsmedel har bifallits Upplandsstiftlesen för att utveckla parkeringen vid Äspskär. Tillbaka till nyhetsarkivet