Sweden  English 
2014-12-05

Naturreservat utvidgas och får nytt namn

Ola_NR_askmoln_20070904b_skarm_GA.jpg

Aktuellt 2014-12-05

Svanhusskogen blir det nya namnet när naturreservatet Ola utvidgas. Naturreservatet Svanhusskogen blir därmed ett av länets större skogsreservat på ca 377 ha varav land utgör 360 ha. Naturreservatet  är beläget vid Vällens västra strand och förvaltas av Upplandsstiftelsen.

Arbetet med att utvidga det tidigare naturreservatet Ola har pågått under många års tid. Den 24 november beslutade så Länsstyrelsen att bilda naturreservatet Svanhusskogen. Det utvidgade reservatet omfattar en gammal torpmiljö som heter Svanhusskogen, vilket också har fått ge namn åt det ”nya” reservatet.


Större delen av reservatet lämnas för fri utveckling men naturvårdsröjningar kommer att göras i vissa delar, t ex kommer gamla ekar att röjas fram. Kulturmarker med gamla bosättningar kommer också att hållas öppna. Området är ett spännande och mycket omväxlande mosaiklandskap med vatten, våtmarker och gamla, vildmarksliknande skogar. Inom området kan man få uppleva flera naturtyper, allt från gamla naturskogsliknande barrskogar, löv- och ädellövrika blandskogar, våtmarker och gamla, öppna kulturmiljöer med fornlämningar.

 

För besökaren finns en parkeringsplats och en stigslinga som sträcker sig en bit in i de nytillkomna delarna av reservatet. Nya informationstavlor kommer att sättas upp under nästa år.


Läs mer om Svanhusskogen

 

Tillbaka till nyhetsarkivet
Foto: Gillis Aronsson