Genomförda projekt

As_puss_JanDahlin_img_1275.jpg
Den nya rastplatsen vid Äspuss utanför Enköping har kommit till via ett Leader-projekt. Foto: Jan Dahlin


Här finns ett axplock av de projekt som Upplandsstiftelsen varit delaktig i under de senaste åren.


Mer information:

 • Hitta ut i Älvkarlebys natur
  Sammanfattning Många invånare i Älvkarleby kommun saknar kunskap om traktens stora och unika naturvärden. För inflyttade och besökare saknas den information som behövs för att hitta ut. Därför vill Ä...
 • Upptäck Gräsön
  Sammanfattning Gräsö är en ö som har ett unikt natur- och kulturlandskap med många fina besöksmål i form av stigar, utsiktspunkter, badplatser, naturreservat, hamnar mm. Det är också därför som många...
 • Life MIA
  Projektet syftar till att motverka hot som uppkommit genom förändrad brukning av landskapet. Detta görs genom åtgärder på mer än 2100 ha skogs- och gräsmark under projektperioden. Åtgärderna ska skapa...
 • Snowbal
  SNOWBAL "Saving the sea from Nutrient Overload by managing Wetlands/grasslands BALtically" SNOWBAL är ett samarbetsprojekt mellan organisationer i Sverige, Estland och Lettland. Projektpa...
 • Filmspången
  Sammanfattning Projektet syftar till att återskapa en del av Filmspången samt uppbyggnad av ett nytt fågeltorn för ökad attraktionskraft på Upplandsleden
 • Smultronställe Tegelsmorasjön
  Sammanfattning Projektet syftar till att ytterligare öppna upp Tegelsmorasjön och därmed skapa gynnsammare förutsättningar för fågellivet, samt göra området kring fågeltornet mer tillgängligt och...
 • Förstudie Upplandsleden
  Sammanfattning Syftet med projektet är att utreda möjligheten att koppla ihop Ljusbäcksleden, Kyrkstigen och stigarna i Färnebofjärdens nationalpark till en sträcka på Upplandsleden. I projektet i...
 • Information fjärilslokaler
  Sammanfattning Samarbetet syftar till att ta fram och sätta upp information om några av länets fjärilsarter som omfattas av Åtgärdsprogrammet för hotade arter. Detta görs genom att platsspecifika ...
 • Natur för alla i Håbo
  Sammanfattning Projektet syftar dels till att långsiktigt integrera tillgänglighetsaspekterna i kommunens naturvårdsarbete, dels att undersöka behov och önskningar från HSO:s medlemmar vad gäller ...
 • Uteklassrum Brännskogen
  Sammanfattning Projektet ska öka tillgängligheten till Storskogen och Brännskogen i Enköping. Detta görs genom att ny vägvisning sätts upp, parkeringsplatser görs i ordning och att ett uteklassru...
 • Vånsjö fjärilsträdgård
  Sammanfattning Genom projektet vill vi nå ut till allmänheten, de som sällan eller aldrig kommer i kontakt med naturen. Detta görs genom att bygga upp en trädgård som lockar till sig fjärilar där ...
 • Östhammarsfjärden
  Sammanfattning Östhammarsfjärdarna har dålig vattenkvalitet vilket medför att vattnet är kraftigt grumligt. Vattenmyndigheten har pekat ut fjärdarna som mycket angelägna att åtgärda. Vi försöker ...
 • Skötselplan Fjällnora
  Sammanfattning Projektet syftar till att ta fram en skötselplan för Uppsala kommuns markinnehav i Fjällnora (194 ha) samt göra vissa restaureringsinsatser i utpekade bryn- och hagmarksområden. Skö...
 • Naturskola Eda
  Sammanfattning Syftet med projektet är att starta och börja driva naturskola vid Eda lägergård. Detta görs genom anställning av naturskolepedagog, införskaffande av basutrustning och pedagogiskt ...
 • Naturskola Tierp
  Sammanfattning Syftet med projektet är att starta och driva naturskola i Tierps kommun med bas i Hållnäs skola. Detta görs genom anställning av naturskolepedagog, införskaffande av basutrustning o...
 • Roslagsfisk
  Sammanfattning Syftet med projektet är att förstärka fiskrekryteringen vid kusten. Genom inventeringar av värdefulla lek- och uppväxtområden för fisk skapar vi underlag för en bra förvaltning av k...
 • Åtgärder i kustbäckar och våtmarker
  Sammanfattning Åtgärder i kustnära vattendrag och våtmarker har visat sig mycket viktiga för att gynna kustfiskbestånden av främst gädda men även abborre. I projektet genomförs biotopvårdsåtgärder...
 • Gammelhus och Krutudden
  Sammanfattning Projektet syftar till att ta fram underlag för hur det tätortsnära Gammelhusområdet inklusive Krutudden bör skötas för att bevara/förstärka naturvärden och gynna friluftslivet. Proj...
 • Utveckla Gräsön
  Projektet syftar till att tillsammans med lokala aktörer och föreningar skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av friluftsliv och naturturism samt att allmänhetens möjlighet till natur-, kult...
 • Äspskär porten mot skärgården
  Projektet omfattar en förstudie som syftar till att se hur vi kan lösa problematiken med båt- och parkeringsplatser vid Äspskär på ett så bra sätt som möjligt med hänsyn till miljö och behov. Genom fö...
 • Handikappanpassad slinga vid Kvarnkojan
  Projektet syftar till att göra området kring Kvarnkojan i Granåsens naturreservat tillgängligt och attraktivt för alla. Detta ska göras genom att funktionsanpassa en stigslinga och väg samt förbättra ...
 • Yttre Hummelfjärd
  Yttre Hummelfjärd - utveckling av tätortsnära smultronställe för friluftsliv och fiskrekrytering syftar till att öka tillgängligheten kring Hummelfjärdarna samt underlätta för fisk att vandra till och...
 • Sjömilen
  Projektet syftar till att ytterligare öka tillgängligheten och nyttjandet av området kring Yttre Hummelfjärden. Detta ska göras genom att förbättra stigkvaliteten runt hela Yttre Hummelfjärden, binda ...
 • Meatball
  Jordbrukssektorn står för en betydande del av näringsbelastningen till Östersjön. Med hållbara jordbruksmetoder som kräver mindre plöjning och handelsgödsel kan näringsbelastningen till Östersjön mins...
 • Äs-Puss
  Projektet syftar till att återställa vattenspegeln till den öppna yta som fanns på 1970-talet, och att återfå det rika fågellivet, samt att göra ”pussen” tillgänglig för barn och vuxnas fritids- aktiv...
 • Hälsans väg
  Sammanfattning Projektet syftar till att få till en cykelväg längs väg 255 mellan Uppsala och Knivsta. Projektet ska leda till att en förstudie tas fram som redogör för de förutsättningar som finn...
 • Ingvars gåvoskog
  Syftet med projektet är att långsiktigt skydda en gammal tallskog och samtidigt göra området till ett känt besökmål. Syftet ska nås genom att inventera området, ta fram en skötselplan för ett blivande...
 • Naturbete under 20 år
  Under 20 års tid har Världsnaturfonden WWF arbetat med projekten Naturbetesmarker och Naturbeteskött i Sverige, baktikum och Ryssland, vars mål har varit att sprida kunskap om och öka användadet av d...
 • Fiskevårdsplan Uppsala län
  Det finns ett stort behov av en ny fiskevårdsplan för Uppsala län som stöd för åtgärder som gynnar och stärker fiskpopulationerna. Upplandsstiftelsen har därför sökt och blivit beviljad fiskevårdsmede...
 • Informationscentrum Gräsö
  Syftet med projektet är att skapa en plats där besökare och boende på Gräsö kan stanna till och finna lättillgänglig information om öns natur- och kulturmiljövärden, vad man kan se och uppleva på Gräs...
 • Stärka våtmarker och vattendrag
  Projektets syfte är att skapa/återskapa våtmarker till nytta för biologisk mångfald och fiskreproduktion samt minska näringsläckage till Östersjön. Detta görs genom restaurering av flera våtmarker,...
 • Risänge hage
  Syftet med projektet är att återskapa en hävdad betesmark med ett fältskikt med hävdgynnade arter som finnögontröst, fältgentiana, kattfot och ängsskallra. Syftet ska nås genom att inventera området m...
 • Restaurering av Dalbyviken
  Sammanfattning Syftet med projektet är att skapa mer attraktiva miljöer för våtmarksfåglar så att fler fåglar rastar och häckar i viken samt att öka upplevelsevärdet för besökare i området. Syftet sk...
 • Kanotled Tämnarån
  Sammanfattning Tämnarån har tidigare, under mitten av 80-talet, utgjort en attraktiv kanotled med möjlighet för lokalboende och besökare att tillgodogöra sig natur och djurliv. Rast- och övernattning...
 • Boglösa bronsålderslandskap
  Sammanfattning Syftet med projektet är att lyfta fram stora natur- och kulturvärden i ett av landets rikaste hällristningsområden från bronsåldern. Syftet ska nås genom anläggning av en stigslinga ti...
 • Björns skärgård
  Sammanfattning Björns skärgård är beläget i nordöstra delen av Hållnäs och består av sex större öar och en mängd småskär, klippryggar, moränryggar och stenar. Skärgården, med sina grunda bottnar är e...
 • Ökad tillgänglighet till Vällen
  Sammanfattning Vällenbadet ligger vid sjön Vällen, ett viktigt regionalt och lokalt rekreationsområde med vildmarkskaraktär. Badet är ett välbesökt kommunalt friluftsbad, med ytor både för bad, lek o...
 • Naturskola i Heby
  Sammanfattning Naturskolans ämnesövergripande arbetssätt blir ett komplement till skolans ordinarie verksamhet. Genom att erbjuda för skolan nya pedagogiska metoder och utveckla en didaktik kring lär...
 • Biologisk mångfald vid Dalälven
  Sammanfattning Redan 2009 inledde Upplandsstiftelsen och Fortum Markets AB ett samarbete för att bevara naturvärden vid nedre Dalälven. Under 2012 fortsatte samarbetet i och med starten av projektet ...
 • Livet under ytan i Fyrisån
  Sammanfattning Utställningen Uppländsk tidsresa på Biotopia börjar bli sliten efter sju år och 700 000 besökare. Nu vill vi göra något nytt, något roligt, något interaktiv, något som får besökarna at...
 • Gredelby och Trunsta för Knivstabor
  Sammanfattning Kommunen har tillsammans med ideella parter och med stöd av Upplandsstiftelsen gjort stora insatser i Gredelby hagar och Trunsta träsk under senare år. Både hagarna och våtmarken har r...
 • Vadarbiotoper vid Trunsta träsk
  Sammanfattning Projektet syftar till att öka den biologiska mångfalden och förstärka upplevelsevärdet i den tätortsnära naturen i Gredelby hagar och Trunsta träsk. Syftet ska nås genom att återskapa ...