Ånge våtmark

ange_vatmark_sommar_2018.jpg
Sommaren 2018 - våtmarken är inte klar men redan värdefull för fågellivet

Upplandsstiftelsen har tillsammans med markägaren för Ånge gård och Hushållningssällskapet anlagt en våtmark vid Ånge, alldeles intill Fyrisån. Länsstyrelsen har beviljat miljöinvestering för våtmark för projektet. 

Hösten 2017 startade arbetet med att gräva ur den djupare delen av våtmarken samt lägga upp en vall längs våtmarkens östra och södra sida. Arbetet fick avbrytas innan det var klart på grund av kraftigt regn och högvatten under senare delen av hösten 2017. Grävarbetena återupptogs sensommaren 2018 då förhållandena var goda med lågt vatten och god bärighet. I den djupare delen anlades fyra mindre öar. I stället för en stor ö gjordes bedömningen att flera mindre öar i högre grad skulle gynna framförallt fågellivet.

Våtmarkens totala areal är cirka 3,4 ha och vattenspegel vid lågvatten cirka 1,1 ha. Vid våtmarkens sydöstra hörn anlades en munk vilket möjliggör reglering av vattennivån. I våtmarkens nordöstra hörn anlades en brunn med en pump och anslutning med slang till Fyrisån. Pumpen ska användas för att fylla på samt hålla planerad vattennivå under perioder när våtmarken inte fylls på naturligt. 

Under våren 2018 innan dammen var färdigbyggd inventerades fågellivet. Under perioden var vattnet lågt och motsvarade ungefär den planerade lägstanivån dvs den nivå som vattenytan inte ska understiga sensommar/höst. Trots att våtmarken inte var färdig och vattennivån mycket låg attraherades många våtmarksfåglar.

Av grågås noterades 3 kullar och kanadagås 2 kullar. Tofsvipa häckade med minst 5 par. Gräsand, kricka och knipa häckade med vardera 1 par. Två par fiskmås och 1 par fisktärna gjorde häckningsförsök men misslyckades. Intressant var de 9 dvärgmåsar som uppehöll sig i och omkring våtmarken 12-15 maj, bl a noterades spelflykt. Av rastande fåglar kan nämnas mindre strandpipare, svartsnäppa, gluttsnäppa, småspov, brushane som mest 21 ex och grönbena som mest 100 ex. Upp till 14 sångsvanar rastade och snatterand, årta och skedand observerades. Inventeringen visade att våtmarken redan innan den var klar drog till sig många både häckande och rastande våtmarksfåglar. Fågellivet kommer att inventeras 2019 och då förväntas fler arter och individer utnyttja våtmarken.

Projektperiod

2016-2018

Finansiering

Landsbygdsprogrammet 2014 - 2020 (delvis finansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Parter

Markägare, Hushållningssällskapet, Upplandsstiftelsen

Del av länet som berörs

Uppsala kommun

Kontaktperson

Martin Amcoff

EU-flaggaEuropeiskajordbruksfondenfarg.jpg