Folkhälsa i natur för alla - FINA

Wik_blommor_rullstol_KV.jpg
Foto: Karolina Vessby

Upplandsstiftelsen har fått ett utökat folkhälsouppdrag under perioden 2016–2018. Inom detta uppdrag ska vi till en början med utveckla några pilotmodeller för regelbunden fysisk aktivitet i natur för personer med rörelsenedsättning, kognitiva funktionsnedsättningar och autismspektrumtillstånd. Vi ska också utveckla Nätverket samverkan för tillgänglig natur och ta fram mer anpassad information om besöksmål i naturen för personer med funktionsnedsättning.  

Personer med funktionsnedsättning har en ökad risk för ohälsa och sjukdomar i jämförelse
med befolkningen i övrigt. Inom denna grupp är det mer vanligt med självupplevd
dålig hälsa och en större andel är fysiskt inaktiva. Fysisk aktivitet leder till
positiva hälsoeffekter för personer med funktionsnedsättning och här kan naturen på
många sätt utgöra en arena för rörelse och positiva upplevelser. Studier visar att
både unga och äldre blir mer motiverade att röra sig när de är ute i naturen.

 


Projektperiod
2016–2018

Finansiering
Region Uppsala, Länsstyrelsen i Uppsala län

Parter
Region Uppsala (Landstingets hälsa och habilitering), Upplands Idrottsförbund, Handikapporganisationernas samarbetsorgan i Uppsala län, länets kommuner, m fl.

Del av län det berör
Hela länet

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Eva Arnemo