Gölarna


Våtmarken Gölarna, som ligger på den västra delen av Hållnäshalvön, är kraftigt dikad och på grund av detta till stora delar igenvuxen av sly, tät vass och efter kanterna al, björk och gran. Området är endast under kortare perioder av högvatten översvämmat men som namnet antyder var det förr en liten sjö. 
Projektet syftar till att dämma vattnet under en period mellan mars och juni för att temporärt höja vattennivån i våtmarken. Dessutom ska träd huggas bort, vass och sly ska fräsas för att skapa en öppen vattenyta. Åtgärderna kommer att gynna fisk (gädda, abborre och mört) som kommer kunna leka och deras yngel växa till sig innan de simmar ut i havet som ett viktigt tillskott till kustfiskbestånden. Även fågellivet kommer att gynnas av åtgärderna.


Genom att i utloppet från Gölarna anlägga en regleringsanordning och fiskväg är det möjligt att höja vattennivån samtidigt som fisk och andra organismer fortsatt kan passera förbi och nå det återskapade våtmarksområdet uppströms. En höjning av vattenytan med 0,8 meter skulle ge en våtmarksyta på ca 3 ha, vilket skulle stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden.

Projektperiod:

2018-2020

Finansiering:

LONA samt Upplandsstiftelsen och Tierps kommun

Parter:

Upplandsstiftelsen, markägare samt Tierps kommun

Del av län det berör:

Tierp

Kontakt:

Tomas Loreth Remén

Läs mer..

 LONA_logo.JPG