Vår verksamhet i Uppsala kommun

Martin_plattform_WIK_KV_.JPG
Utsikten från plattformen vid Wik strandäng. Foto: Karolina Vessby

Våra områden

Svanhusskogen naturreservat
Naturreservat invid Vällen nordost om Uppsala som stiftelsen äger och förvaltar. 

Pansarudden naturreservat
Naturreservat som ligger vid sjön Vällen som ägs och förvaltas av stiftelsen. Området är ett smultronställe i naturen.

Wik naturpark och strandäng
Natura 2000 område i anslutning till Wik slott söder om Uppsala som stiftelsen förvaltar. Stiftelsen sköter kulturmarkerna och strandängen med bete och slåtter. Det pågår även ett utvecklingsarbete av wikparken i samverkan med Kultur och bildning.

Ekeby-Ånge
Fornlämningsområde med stort gravfält från bronsåldern på Uppsalaåsen. Området förvaltas tillsammans med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 

Naturvård

Kulturlandskap vid Mälaren
Arbetet med att bevara och utveckla ängs- och hagmarker i Mälarlandskapet bedrivs i samverkan med markägare och/eller berörda organisationer. Ersättning för stängselmaterial erbjuds till enskilda markägare för upprustning av värdefulla naturbetesmarker samt för skötsel av våtmarker. 

Samarbete kring Länna eklandskap (ELP Länna)
Stiftelsen samverkar med privata markägare, Holmen Skog AB, Uppsala kommun och Länsstyrelsen med syftet att bevara och vårda värdefulla naturmiljöer. Arbetet är till viss del inriktat på vården av grova ädellövträd samt skötsel av kulturmiljöer i skogslandskapet. 

Vattenvård
Vi arbeta med att förbättra förutsättningarna för landskapsfisken asp genom biotopvårdsåtgärder och märkningsförsök. Externa medel har erhållits för ett 4-årigt projekt som leds av Länsstyrelsen.

I samverkan med Uppsala kommun följer vi upp effekterna på fiskförekomsten i Fyrisån efter anläggandet av fiskvandringsvägar genom samt norr om Uppsala. Planera åtgärder samt återställande av biotoper.

Örnsätra
Marker utmed Linnéstigen i Jumkil planeras att bli fredade under 2017. Arbetet sker i samverkan med Uppsala kommun.

Friluftsliv

Smultronställen i naturen
Vi fortsätter samarbetet med Uppsala kommun om smultronställen i naturen.

Biotopia
Upplandsstiftelsen står för en tjänst på Biotopia i kombination med ett driftsbidrag. Genom vårt bidrag finns ett tydligt uppdrag att tillhandahålla naturvägledning för hela länet och att vara en plats för natur- och friluftsföreningarna att sprida information om sin verksamhet. 

Upplandsleden
I samverkan med Uppsala kommun tittar vi närmare på möjligheten att kunna starta Upplandsleden inne i centrala Uppsala.

Folkhälsa i natur för alla - FINA
Genom specialdestinerade medel från Region Uppsala arbetar Upplandsstiftelsen i samverkan med personer med funktionsnedsättning och de personer som finns runt omkring dem börjat utveckla modeller för regelbunden fysisk aktivitet. Arbetet genomförs i samverkan med andra berörda parter, bl a kommuner, habiliteringen, Regionen och olika intresseorganisationer utifrån diagnosgrupper. Med stöd från Länsstyrelsen kommer vi bl a att utveckla nätverket Samverkan för tillgänglig natur över länet och arbeta med att tillgängliggöra information om natur.

Time Out
Vi arbetar med naturen som mötesplats för nyanlända och etablerade svenskar. I samarbete med Biotopia genomför vi friluftsdagar för deltagare i Svenska kyrkans projekt ”Vänfamiljer”. Tanken är att lyfta fram naturområden som är lättillgängliga, samt att inspirera till aktiviteter som är enkla att göra tillsammans när man vistas i naturen.

Barn och ungdom

Öppen förskoleverksamhet utomhus
Ett pilotprojekt startades under 2016 i samverkan med Öppna förskoleverksamheten i Treklnagen i Gottsunda. Syftet är att flytta ut delar av den öppna förskoleverksamheten för att på så vis skapa naturvana och trygghet i naturen liksom en arena för integration.

Naturskola i Hammarskog
Vi har omfattande verksamhet tillsammans med kommunen.