Vår verksamhet i Tierps kommun

Bjorn_6_FH.JPG
Fyrplatsen på ön Björn. Foto: Frida Hermanson

Våra områden

Bredforsen naturreservat
Naturreservatet vid nedre Dalälven där stiftelsen äger och förvaltar den del av reservatet som ligger i Uppsala län. Här har stiftelsen ett brett samarbete med flera parter; Naturskyddsföreningen gällande vitryggig hackspett, Fortum AB gällande skötsel av älvängar och svämskogar samt lokala föreningar gällande biotopvårdande insatser i Dalälven.

Ledskär
Vi förvaltar Ledskärsängarna, ett av länets rikaste fågelområden. Ett stenkast från fågeltornet ligger Ledskärsstugan, Sveriges andra fågelstation från 1950-talet, som är tillgänglig för övernattning. Området är ett Smultronställe i naturen.

Lingnåre kulturreservat
Lingnåre är länets första kulturreservat och ligger på Hållnäshalvön. Området förvaltar vi i samverkan med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Området är ett Smultronställe i naturen.

Grönlundsbacken
Kulturhistoriskt intressant område vid Sikhjälma på Hållnäshalvön där betesmarker, information och tillgänglighet utvecklas. Förvaltningen av området sker genom samverkan mellan stiftelsen, Länsstyrelsens kulturmiljöenhet och privat markägare.

Ängskärs naturreservat och havscamping
Vi äger och förvaltar naturreservatet och campingen. 

Källarberget naturreservat
Nytt kommunalt naturreservat där stiftelsen är markägare och området förvaltas i samverkan med Tierps kommun. Lotsstugan kommer även fortsättningsvis att kunna bokas genom Fagervikens Bygdegårdsförening. 

Strömabadet
Naturbad som utvecklas och sköts genom samverkan mellan stiftelsen, Strömarens naturförening och Tierps kommun. Området är ett Smultronställe i naturen.

Ön Björn
Ett nytt markområde i Björns skärgård som förvärvats av stiftelsen under 2016. Samtal har även inletts med Bergviks Skog AB angående förvärv av resterande del av Björns skärgård. Arbetet sker i samverkan med Världsnaturfonden WWF. 

Naturvård

Vattenvård vid kusten
Vattenvårdsarbetet i kommunen är omfattande. Vi fortsätta arbetet med att restaurera våtmarker och kustmynnande vattendrag för att förbättra fiskrekryteringen och den biologiska mångfalden. Havs- och Vattenmyndigheten samt Världsnaturfonden WWF stödjer det kustnära arbetet i de tre kustkommunerna. Samarbetar även med Sportfirkarna och flera länsstyrelser. Medverkar även i projketet KOMPIS.

Samarbete kring Dalälven
Upplandsstifteslen har bedrivit ett landskapsprojekt i området sen 1996 bland annat i samverkan med Bergvik, StoraEnso, Fortum och kommunen. 

Roslagshagar/Hållnäshagar
Skötseln av kulturlandskapet bygger på ett nära och bra samarbete som etablerats med många djurhållare och markägare. Upplandsstiftelsen arrenderar över 100 ha naturbetesmarker, slåtterängar och våtmarker, som sköts inom projektet. Ett flerårigt samarbetsprojekt med Världsnaturfonden WWF och Skärgårdsstiftelsen startade 2014 för att utveckla värdefulla naturbetesmarker och våtmarker längs med kusten. 

Hotade kustfåglar
Stiftelsens arbete med att hålla delar av Björns skärgård och andra värdefulla fågelområden i skärgården fria från mink fortsätter i samverkan med jägare och ornitologer. Arbetet stöds ekonomiskt av Länsstyrelsen.

Inventering av kommunägd skog
Genom ett projekt som startade 2016 ska en inventering av den kommunägda skogen genomföras, omfattande ca 800 ha, varav merparten är tätortsnära. Inventeringen ska resultera i en skötselplan som beskriver hur områdena ser ut och ska skötas för att öka natur- och rekreationsvärden. 

Friluftsliv

Smultronställen i naturen
Nytt smultronställe färdigställs under 2017 vid fiskvägen i Karlholm 

Vi fortsätter samarbetet med Knivsta kommun om smultronställen i naturen. 

Folkhälsa i natur för alla - FINA
Genom specialdestinerade medel från Region Uppsala arbetar Upplandsstiftelsen i samverkan med personer med funktionsnedsättning och de personer som finns runt omkring dem börjat utveckla modeller för regelbunden fysisk aktivitet. Arbetet genomförs i samverkan med andra berörda parter, bl a kommuner, habiliteringen, Regionen och olika intresseorganisationer utifrån diagnosgrupper. Med stöd från Länsstyrelsen kommer vi bl a att utveckla nätverket Samverkan för tillgänglig natur över länet och arbeta med att tillgängliggöra information om natur.

Barn och ungdom

Tierp naturskola
En naturskola har etablerats i Tierps kommun med bas i Hållnäs skola med hjälp av Upplandsstiftelsen.