Vår verksamhet i Östhammars kommun

Hogklyksberget2_CamillaAndersson_15.jpg
Strandnära skog på Gräsö. Foto: Camilla Andersson

Våra områden

Aspbo naturreservat
Naturreservat vid Österbybruk som stiftelsen förvaltar i samarbete med Östhammars kommun.
Området är ett smultronställe i naturen.

Östra Tvärnö naturreservat
Naturreservat på Tvärnö söder om Östhammar som stiftelsen äger och förvaltar. Området är ett smultronställe i naturen.

Kallriga naturreservat
Naturreservat vid kusten sydost om Forsmarks bruk som stiftelsen äger och förvaltar. Omkring 100 ha naturbetesmarker har restaurerats i området under de senaste åren. Området ingår i smultronställen i naturen.

Gräsö gård naturreservat
Upplandsstiftelsen förvaltar naturreservatets marker omfattande ca 300 ha betade hagar, strandängar, åkrar och skogar.

Västerbyn Gräsö
Stiftelsen äger och förvaltar de artrika kulturmarkerna och Västerbystigen i anslutning till Gräsöbadens camping.

Idön naturreservat
Naturreservat på södra Gräsö som stiftelsen äger. Området förvaltas av Länsstyrelsen i samverkan med Upplandsstiftelsen. 

Rävsten
Upplandsstiftelsen äger den Östra delen av ön Rävsten som omfattar naturmarker och Rävstens stugby. Kulturmarkerna hålls där öppna genom röjningar, slåtter och bete. 

Naturvård

Samarbete kring Vällen
Stiftelsen samverkar med privata markägare, kommunen och Länsstyrelsen med syftet att bevara och vårda värdefulla naturmiljöer. Tillsammans med Uppsala och Östhammars kommuner utvecklas skötseln av två badplatser och information om naturen i anslutning till dessa. Samverkan sker även med Länsstyrelsen gällande hotade arter och miljöer. Stiftelsen deltar även vid besiktning av avverkningsanmälningar och medverkar i utformning av naturhänsyn i samverkan med markägare, ideella naturvården och myndigheter.

Projekt Roslagshagar
Skötseln av kulturlandskapet bygger på ett nära och bra samarbete som etablerats med många djurhållare och markägare. Upplandsstiftelsen arrenderar över 100 ha naturbetesmarker, slåtterängar och våtmarker, som sköts inom projektet. Ett flerårigt samarbetsprojekt med Världsnaturfonden WWF och Skärgårdsstiftelsen startade 2014 för att utveckla värdefulla naturbetesmarker och våtmarker längs med kusten. 

Hotade arter
Stiftelsens arbete med att hålla värdefulla fågelområden i skärgården fria från mink fortsätter i samverkan med jägare och ornitologer. Stiftelsen kommer även fortsätta att arbeta för att förbättra livsmiljön för arter som mnemosyne och insekter på krissla.

Gräsöfonden
Upplandsstiftelsen var tillsammans med Östhammars kommun med och stiftade Gräsöfonden vars huvudsakliga syfte är att stimulera vård av kulturlandskapet på Gräsön. Upplandsstiftelsen sitter med i Gräsöfondens styrelse samt med en tjänsteman i dess arbetsgrupp. 

Vattenvård vid kusten
Vattenvårdsarbetet i kommunen är omfattande. Vi fortsätta arbetet med att restaurera våtmarker och kustmynnande vattendrag för att förbättra fiskrekryteringen och den biologiska mångfalden. Havs- och Vattenmyndigheten samt Världsnaturfonden WWF stödjer det kustnära arbetet i de tre kustkommunerna. Samarbetar även med Sportfirkarna och flera länsstyrelser. Medverkar även i projketet KOMPIS.

Grönstrukturplan Östhammars kommun
Under 2016 startade ett projekt där en kartläggning ska genomföras av befintlig kunskap och underlag, inventering av ett antal utvalda grönstrukturer i de större tätorterna och en analys av nuläge och utvecklingsmöjligheter. Detta ska resultera i en grönstrukturplan som syftar till att säkerställa och utveckla gröna områden på rätt ställen och med rätt egenskaper och kvaliteter för både människors rekreation och för ekologiska funktioner.

Friluftsliv 

LONA Ökad tillgänglighet till Vällen
Stiftelsen medverkar i projektet som syftar till att tillgängliggöra Vällenbadet för både äldre, funktionshindrade och barn. Genom naturstigen och informationen vill vi väcka intresse för Vällenområdet i sin helhet.

Smultronställen i naturen
Vi fortsätter samarbetet med Östhammars kommun om smultronställen i naturen. Under 2016 kommer stiftelsen tillsammans med kommunen inviga ett nytt smultronställe på Krutudden samt färdigställa smultronstället vid Hummelfjärd.

Folkhälsa i natur för alla - FINA
Genom specialdestinerade medel från Region Uppsala arbetar Upplandsstiftelsen i samverkan med personer med funktionsnedsättning och de personer som finns runt omkring dem börjat utveckla modeller för regelbunden fysisk aktivitet. Arbetet genomförs i samverkan med andra berörda parter, bl a kommuner, habiliteringen, Regionen och olika intresseorganisationer utifrån diagnosgrupper. Med stöd från Länsstyrelsen kommer vi bl a att utveckla nätverket Samverkan för tillgänglig natur över länet och arbeta med att tillgängliggöra information om natur.

Barn och ungdom

Upplandsstiftelsen stödjer natur- och lägerskoleverksamheten på Rävsten.