Vår verksamhet i Knivsta kommun

GredelbyHagar_ER__edited-1.jpg
Utsikt över Trunsta träsk. Foto: Emelie Runfeldt

Våra områden

Broborg
Stiftelsen förvaltar området i samverkan med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. I området finns en fornborg med omgivande betesmarker. Skötsel av betesmarker, utveckling av information och tillgänglighet prioriteras.

Friluftsliv

LONA Gredelby och Trunsta för Knivstabor
Stiftelsen medverkar i LONA-projektet som syftar till att göra Gredelby hagar och Trunsta träsk mer känt och till ett lättillgängligt strövområde för alla Knivstabor.

Smultronställen i naturen
Vi fortsätter samarbetet med Knivsta kommun om smultronställen i naturen. 

Folkhälsa i natur för alla - FINA
Genom specialdestinerade medel från Region Uppsala arbetar Upplandsstiftelsen i samverkan med personer med funktionsnedsättning och de personer som finns runt omkring dem börjat utveckla modeller för regelbunden fysisk aktivitet. Arbetet genomförs i samverkan med andra berörda parter, bl a kommuner, habiliteringen, Regionen och olika intresseorganisationer utifrån diagnosgrupper. Med stöd från Länsstyrelsen kommer vi bl a att utveckla nätverket Samverkan för tillgänglig natur över länet och arbeta med att tillgängliggöra information om natur.

Barn och ungdom

Naturskola på Eda lägergård
Eda Lägergårdsförening är initiativtagare till naturskolan och driver den tillsammans med Knivsta kommun och Upplandsstiftelsen. Verksamheten är nu permanent och Eda Naturskola är ett komplement för skolorna inom Knivsta kommun.