Vår verksamhet i Heby kommun

Barn_spang2_KV_.JPG
Utflykt i Östa naturreservat. Foto: Karolina Vessby

Naturvård

Östa naturreservat
Heby kommun ansvarar för områdets förvaltning där delar förvaltas  i samverkan med Upplandsstiftelsen. Området är ett smultronställe i naturen.

Kulturlandskap i Heby
Arbetet med bevarandet av flera hotade arter utvecklas ytterligare. Bland annat fortsätter skötseln av fjärilsrika naturbetesmarker/ängar inom utpekade objekt. Arbetet finansieras delvis av ÅGP-medel.

Friluftsliv

Upplandsleden 
Förarbete för en ny sträckning av Upplandsleden mellan Siggefora och Tärnsjö pågår. Samarbete mellan Heby kommun och Upplandsstiftelsen, externa LONA-medel har erhållits.

Folkhälsa i natur för alla - FINA
Genom specialdestinerade medel från Region Uppsala arbetar Upplandsstiftelsen i samverkan med personer med funktionsnedsättning och de personer som finns runt omkring dem börjat utveckla modeller för regelbunden fysisk aktivitet. Arbetet genomförs i samverkan med andra berörda parter, bl a kommuner, habiliteringen, Regionen och olika intresseorganisationer utifrån diagnosgrupper. Med stöd från Länsstyrelsen kommer vi bl a att utveckla nätverket Samverkan för tillgänglig natur över länet och arbeta med att tillgängliggöra information om natur.

Smultronställen i naturen
Vi fortsätter samarbetet med Heby kommun om smultronställen i naturen.

Barn och ungdom

Heby naturskola - Gröna kunskapshuset
Vi fortsätter att samarbetar med Gröna Kunskapshuset i Östa för att utveckla den nyetablerade naturskoleverksamhet i Heby kommun.