Vår verksamhet i Håbo kommun

Vattunodsberget_AW_.JPG
Utsikten från Vattunödsberget i Kalmarnäslandets naturreservat är fantastisk. Foto: Anett Wass

Våra områden

Kalmarnäslandets naturreservat
Naturreservat som stiftelsen äger och förvaltar. Omfattande restaureringar har genomförts i området de senaste åren för att främst gynna ek. Området har också gjorts mer tillgängligt genom iordningställande av bättre rastplatser. Området är ett smultronställe i naturen. 

Granåsens naturreservat
Naturreservat som stiftelsen förvaltar i samverkan med Håbo kommun. Området är ett smultronställe i naturen.

Naturvård

Kulturlandskap vid Mälaren
Arbetet med att bevara och utveckla ängs- och hagmarker i Mälarlandskapet bedrivs i samverkan med markägare och/eller berörda organisationer. Ersättning för stängselmaterial erbjuds till enskilda markägare för upprustning av värdefulla naturbetesmarker samt för skötsel av våtmarker.

Friluftsliv

Smultronställen i naturen
Vi fortsätter samarbetet med Håbo kommun om smultronställen i naturen.

Folkhälsa i natur för alla - FINA
Genom specialdestinerade medel från Region Uppsala arbetar Upplandsstiftelsen i samverkan med personer med funktionsnedsättning och de personer som finns runt omkring dem börjat utveckla modeller för regelbunden fysisk aktivitet. Arbetet genomförs i samverkan med andra berörda parter, bl a kommuner, habiliteringen, Regionen och olika intresseorganisationer utifrån diagnosgrupper. Med stöd från Länsstyrelsen kommer vi bl a att utveckla nätverket Samverkan för tillgänglig natur över länet och arbeta med att tillgängliggöra information om natur.

Barn och ungdom

Vattunödens naturskola
Kommunen driver naturskoleverksamhet i Kalmarnäs naturreservat med stöd av Upplandsstiftelsen. Vi bidrar med anpassningar i området för skolans behov och deltagande från tillsynsmannen i verksamheten.