Vår verksamhet i Enköpings kommun

Harjaro_Appelnasgrund_smultronstolpe_AW.JPG
Äppelnäsgrund, Härjarö. Foto: Anett Wass

Våra områden

Hagalund naturreservat
Vi förvaltar naturreservatet på ca 40 ha. Betesmarkerna är röjda och restaurerade som en del av upprustningen av reservatet. Smultronställe i naturen. 

Härjarö naturreservat
Stiftelsen äger och förvaltar Härjarö naturreservat som är ett stort natur- och strövområde med tre badplatser. Området är ett Smultronställe i naturen.

Norra Björkfjärden naturreservat
Naturreservat i Mälaren som stiftelsen förvaltar. 

Torslundagropen naturreservat
Före detta grustag som nu är naturreservat som stiftelsen äger och förvaltar. Området har ställts i ordning för besökare med informationstavla, stig och fikabord. Läs mer

Fageruddsåsen naturreservat
Naturreservat som utvecklas och förvaltas i samverkan mellan stiftelsen och Enköpings kommun.

Tedarön naturreservat
Naturreservat där stiftelsen genom avtal med Enköpings kommun ansvarar för förvaltningen av naturmarkerna. Drygt 30 ha ekhagar, strandängar och skogsbeten har restaurerats. Arbetet med att restaurera och sköta betesmarkerna fortsätter.

Naturvård

Kulturlandskap vid Mälaren
Arbetet med att bevara och utveckla ängs- och hagmarker i Mälarlandskapet bedrivs i samverkan med markägare och/eller berörda organisationer. Ersättning för stängselmaterial erbjuds till enskilda markägare för upprustning av värdefulla naturbetesmarker samt för skötsel av våtmarker.

Friluftsliv

Upplandsleden
Samverkan med Regionen i projektet Augmented export som avser utveckling av besöksnäring längs leden. Medel har sökts för utveckling av vandringspaket och samverkan med markägare tillsammans med Fjärdhundraland, Enköpingskommun och Regionen.

Folkhälsa i natur för alla - FINA
Genom specialdestinerade medel från Region Uppsala arbetar Upplandsstiftelsen i samverkan med personer med funktionsnedsättning och de personer som finns runt omkring dem börjat utveckla modeller för regelbunden fysisk aktivitet. Arbetet genomförs i samverkan med andra berörda parter, bl a kommuner, habiliteringen, Regionen och olika intresseorganisationer utifrån diagnosgrupper. Med stöd från Länsstyrelsen kommer vi bl a att utveckla nätverket Samverkan för tillgänglig natur över länet och arbeta med att tillgängliggöra information om natur.

Barn och ungdom

Enabygdens naturskola
Upplandsstiftelsen har stimulerat tillkomsten av Enabygdens naturskola där två pedagoger arbetar.