Vår verksamhet i Älvkarleby kommun

Sandstranden_sommarkvall2_ER_.jpg
Rullsand. Foto: Emelie Runfeldt

Våra områden

Båtforstorpet
Gammal torpmiljö som stiftelsen äger och förvaltar. Området ligger vid nedre Dalälven intill Båtfors naturreservat. 

Rullsand havsbad och camping
Vi äger campinganläggningen och är ansvarig förvaltare av markområdet där campingen ligger. Hela området ingår i Billuddens naturreservat. 

Komossängen
Området ligger nordost om Älvkarleby och är en öppen ängsmark och Natura 2000-område som stiftelsen sköter genom slåtter på uppdrag av Länsstyrelsen. 

Högmokällan
Området ligger utanför Älvkarleby och består av ett litet extremrikkärr med fin flora. 

Naturvård

Samarbete kring Dalälven
Upplandsstifteslen har bedrivit ett landskapsprojekt i området sen 1996 bland annat i samverkan med Bergvik, StoraEnso, Fortum och kommunen. 

Tätortsnära naturområden med många kvalitéer
Vid Älvkarleby samhälle har ett stort tätortsnära ängsområde som tidigare låg i ohävd och börjat växa igen men nu sköts som slåtteräng. Området kallas Sand och här finns örtrika ängar på kalkrik sandmark, en ovanlig vegetationstyp. Området ägs av kommunen och kyrkan och sköts sen några år av Upplandsstiftelsen.

Rotskär ligger vid Dalälvens utlopp, nära bebyggelse. Här har Upplandsstiftelsen tillsammans med kommunen och Naturskyddsföreningen röjt fram en örtrik torräng som skolungdomar hjälper till att slå varje år. I samverkan med Älvkarleby kommun agerar Upplandsstiftelsen för att skydda delar av det tätortsnära naturområdet.

Upplandsstiftelsen har även tagit fram en skötselplan i samverkan med Älvkarleby golfklubb så att golklubbens marker sköts på ett bra sätt, även ur ett biologiskt perspektiv.

Hotade arter
I samverkan med Naturskyddsföreningen arbetar vi för att förbättra situationen för den sällsynta vitryggiga hackspetten i Dalälvsområdet. Under året kommer vi även fortsätta arbetet med att sköta små rikkärr och ängar i kommunen i samverkan med Naturskyddsföreningen, Bergvik skog AB och Älvkarleby kommun.

Projekt Rikare skärgårdslandskap
Ett flerårigt samarbetsprojekt med Världsnaturfonden WWF och Skärgårdsstiftelsen för att utveckla värdefulla naturbetesmarker och våtmarker längs med kusten.

Vattenvård vid kusten
Vattenvårdsarbetet i kommunen är omfattande. Vi fortsätta arbetet med att restaurera våtmarker och kustmynnande vattendrag för att förbättra fiskrekryteringen och den biologiska mångfalden. Havs- och Vattenmyndigheten samt Världsnaturfonden WWF stödjer det kustnära arbetet i de tre kustkommunerna. Samarbetar även med Sportfirkarna och flera länsstyrelser. Medverkar även i projketet KOMPIS.

Friluftsliv

Smultronställen i naturen
Vi fortsätter samarbetet med Älvkarleby kommun om smultronställen i naturen. 

Folkhälsa i natur för alla - FINA
Genom specialdestinerade medel från Region Uppsala arbetar Upplandsstiftelsen i samverkan med personer med funktionsnedsättning och de personer som finns runt omkring dem börjat utveckla modeller för regelbunden fysisk aktivitet. Arbetet genomförs i samverkan med andra berörda parter, bl a kommuner, habiliteringen, Regionen och olika intresseorganisationer utifrån diagnosgrupper. Med stöd från Länsstyrelsen kommer vi bl a att utveckla nätverket Samverkan för tillgänglig natur över länet och arbeta med att tillgängliggöra information om natur.

Barn och ungdom

Hyttöns naturskola
Vi samverkar med kommunen i frågor som rör naturskolan.  Sedan 2013 är verksamheten vilande.