Folkhälsa i natur för alla, FINA

Friluftsarbete - Folkhälsa i natur för alla - ctl00_cph1_mainimg
Alla vill vi ut i naturen! Foto: Mats Wilhelm

FINA – Folkhälsa I Natur för Alla

Under 2016-2018 arbetar vi med projektet Folkhälsa i natur för alla. Naturen får oss att vilja röra oss mera, den ger lugn, möjlighet att mötas och att utveckla intressen. Att röra sig är bra för alla och naturen utgör en bra arena för rörelse. 

I FINA-projektet vill vi tillsammans med personer med funktionsnedsättning skapa pilot-modeller för regelbunden fysisk aktivitet i naturen. Nedan följer ett utdrag ur handlingsplanen.

Verksamhet

Tillsammans med grupper av personer med funktionsnedsättningar går vi ut i naturen. I april 2018 har vi arbetat tillsammans med ett 10-tal grupper från skola, boenden, Träffunkt och assistansbolag för att skapa regelbundna aktivtieter i naturen. Vi har också haft utbildning för personal och friluftsdagar.

Målsättningar 

 • Att personer med olika funktionsnedsättningar och med stöd av aktuellt nätverk* är regelbundet fysiskt aktiva i naturen. 
  * Exempelvis närstående, personal inom boende, skola eller daglig verksamhet

Delmål

 • Att det finns modeller som möjliggör fysisk aktivitet i natur för personer med olika funktionsnedsättning (fysisk, psykisk och/eller kognitiv).
 • Att personer med funktionsnedsättning med aktuellt nätverk har möjlighet att finna och använda handledningar för aktiviteter i Uppsala län.
 • Att informationsmaterialet om relevant natur är anpassat utifrån olika behov för personer med funktionsnedsättning t ex i form av bildstöd, film och information finns tillgängligt på hemsida eller i appar.
 • Att kartlägga nätverkets upplevelse av faktorer som påverkar möjlighet till utevistelse tillsammans med personer med funktionsnedsättning.
 • Att nätverket ”Samverkan för tillgänglig natur” är aktivt och har representanter från hela länet.
 • En slutrapport med sammanställning av erfarenheter från projektet och beskrivning av framtida behov och möjligheter.

Finansiering

Projektet finansieras genom specialdestinerade medel från Region Uppsala och Länsstyrelsen i Uppsala län. Med start 2018 har vi fått medel från Skogsällskapet för att utveckla projektet med bl a naturambassadörer ute i kommunerna.

Tidigare arbete som ligger till grund för projektet

Friluftsliv för alla handlar om att alla människor, som önskar det, ska ha möjlighet att utöva friluftsliv i Uppsala län. Har du en funktionsnedsättning finns det ofta praktiska hinder som gör det svårare att ta sig ut. Du kan ha svårt att röra dig på ojämn mark, eller problem att ta till dig informationen. Vi arbetar för att göra våra områden mer tillängliga för alla.

I övrigt arbetar vi med att:

 • Fokus ligger just nu på att förbättra våra naturområden Wiks naturpark och Granåsennaturreservat (samförvaltning med Håbo kommun). Med enkla medel försöker vi göra områdena bra att vara i med fokus på personer med rörelsehinder. Arbetet gynnar många fler målgrupper, t ex de som drar barnvagn.
 • Vi vill arbeta för fler naturbesök och för att information om naturen och bra aktiviteter där ska nå ut till brukarna. I vårt nätverk Samverkan för tillgänglig natur med bl a HSO, Landstingets habilitering, Uppsala kommun och Friluftsfrämjandet träffas vi för att utbyta erfarenheter och lära oss mer.
 • Projektet Friluftsliv för alla har tidigare undersökt om och hur personer med funktionsnedsättning i vårt län vill utnyttja naturen. Vi har också inventerat många av våra naturområden ur handikappsynpunkt. Genom referensgruppen för Friluftsliv tar vi del av och sprider information om hur vi och andra parter arbetar med dessa frågor i länet.


Läs resultat av enkätundersökning från Handikappåret 2003.
Läs rapporten om tillgängligheten till våra områden 2008 i Rapport_tillganglighet.pdf

Båda finns under dokument att ladda ner i högerspalten.
 

Kontaktperson: Eva Arnemo 070-611 60 48