Upplandsstiftelsens Organisation

US_Organisation2020.png

Upplandsstiftelsen har en politiskt tillsatt styrelse som beslutar om verksamhetens inriktning.

Verksamheten drivs av Upplandsstiftelsens kansli i Uppsala. Thomas Bertilsson är vd, Karolina Vessby friluftschef och Nic Kruys är naturvårdschef. Verksamheten är indelad i naturvård, naturområden (förvaltning) och friluftsliv, naturskola och leder. För tillsyn och visst underhåll av naturområdena anlitas lokala tillsynsmän.

Upplandsstiftelsen bildades

år 1972 och har i uppdrag från Landstinget och Uppsala läns kommuner att inom länet främja naturvård och friluftsliv.

Organisatoriskt är Upplandsstiftelsen en ideell förening (med rätt att kalla sig stiftelse) och leds av en styrelse med nio politiskt valda ledamöter.

Upplandsstiftelsens stämma

Upplandsstiftelsens stämma har tidigare utgjorts av samma personer som ingått i Regionförbundets fullmäktige. Från och med 1 januari 2017 består stämman av ett ombud från vardera kommun i Uppsala län samt ett ombud från Region Uppsala. Region Uppsalas ombud har 9 röster och övriga ombud äger en röst var. Stämmans uppgift är att utse Upplandsstiftelsens styrelse, bevilja ansvarsfrihet för styrelsen samt besluta om årlig medlemsavgift och budget. Medlemmarnas ägarstyrning sker genom stämman.